UYUM VE ETKİNLİKLER
Ahenk Çalışması (Süre: 30 dk.)
Ahenk çalışmasının yoga, meditasyon, jimnastik hareketleri olmadığı, bireylerin dikkat ve enerjilerini en üst noktaya çıkararak eğitim etkinliklerine hazır olmayı sağlayan bir çalışma olduğu açıklanır. Katılımcıların rahat hareket edebileceği bir alan belirlenir. Katılımcılardan bir çember oluşturmaları istenir ve eğitim görevlisi eşliğinde basit ısınma hareketleri yapılır.
1. Ahenk Çalışması
Sayma Oyunu
Katılımcılardan ikili eşler oluşturmaları istenir. Tek kalan katılımcı olursa eğitim görevlisi onunla eşleşir. Eğitim görevlisi oyunun her aşamasında bir katılımcı ile bir örnek uygulama yaparak oyunun oynanış şeklini gösterir. (Fotoğraf konacak)
a) Birinci Aşama :Eşler sıra ile 3’e kadar sayarlar, 3’e gelince tekrar başa dönerler.
Örnek: Birinci kişi: Bir !
İkinci kişi : İki !
Birinci kişi : Üç !
İkinci kişi : Bir !
Birinci kişi : İki !
…………...:
Sayma işlemi eğitim görevlisi işaret verene kadar bu şekilde devam eder.

b) İkinci Aşama : Eşler 1 rakamı yerine kullanabilecekleri, bedenle gösterilebilecek bir hareket yaparlar (Örnek: Eller şaklatılır, selam verilir,
eller kuş gibi çırpılır, yerinde zıplanılır vb.). Parmakla 1’ e çok benzeyecek bir işaret yapmamaları istenir.
Örnek: Birinci kişi: Belirlenen hareket
İkinci kişi : İki !
Birinci kişi: Üç !
İkinci kişi : Belirlenen hareket
Birinci kişi: İki !
…………...:
Sayma işlemi eğitim görevlisi işaret verene kadar bu şekilde devam eder.

c) Üçüncü Aşama : Eşlerden1 rakamı için belirlenen hareketi aynen kullanmaları istenir. 2 rakamı için yeni bir hareket belirlerler. 3 rakamını
söylemeye devam ederler.
Örnek: Birinci kişi : Bir rakamı için belirlenen hareket
İkinci kişi : İki rakamı için belirlenen hareket
Birinci kişi : Üç !
İkinci kişi : Bir rakamı için belirlenen hareket
Birinci kişi : İki rakamı için belirlenen hareket
İkinci kişi : Üç!
…………... :
Sayma işlemi eğitim görevlisi işaret verene kadar bu şekilde devam eder.


Sayma Oyunu
d) Dördüncü Aşama : Eşler1 ve 2 rakamları için belirlenen hareketlere aynen devam ederler. 3 rakamı için de yeni bir hareket seçerler. Eşler
bu aşamada hiç konuşmadan oyuna devam ederler.
Örnek: Birinci kişi : Bir rakamı için belirlenen hareket
İkinci kişi : İki rakamı için belirlenen hareket
Birinci kişi : Üç rakamı için belirlenen hareket
İkinci kişi : Bir rakamı için belirlenen hareket
Birinci kişi : İki rakamı için belirlenen hareket
İkinci kişi : Üç rakamı için belirlenen hareket,
………….. :
Sayma işlemi eğitim görevlisi işaret verene kadar bu şekilde devam eder.
2. Ahenk Çalışması
Kolombiya Hipnozu
a) Katılımcılardan yüz yüze gelecek şekilde ikişerli eşleşmeleri ve birbirlerine bakmaları istenir.
b) Eşlerden birisi bir elinin avuç içini parmak uçları yukarı bakacak şekilde 20 – 30 cm’lik bir mesafe ile diğer eşin göz hizasına getirir.

c) Birinci kişi elinin şeklini değiştirmeden elini sağa - sola, aşağı – yukarı, ileri – geri hareket ettirir.
d) Gözüyle izleyen kişi hareket eden elle yüzü arasındaki mesafeyi koruyarak elin hareketini takip eder.
Eşler sabit durmak zorunda değildir. Hareket edebilirler. Eğitim görevlisi işaret verince roller değişerek oyuna devam edilir.
3. Ahenk Çalışması
Zıp Oyunu
a) Katılımcılardan çember oluşturmaları istenir. Oyunun saat yönünde ilerleyeceği söylenir. Hareketi eğitim görevlisi başlatır. Eğitim görevlisi yüksek sesle “zıp” diyerek yana açtığı sol avuç içine sağ avuç içini sürttürerek sağ elini ileriye doğru uzatır. Aynı hareketi bir sonraki kişinin solundaki kişiye doğru yapması istenir. Hareket çemberdeki kişilerin tümünün katılımıyla hız artırılarak bir kaç tur devam ettirilir.
b) Aynı hareket ters yöne doğru yaptırılır. Oyun birkaç tur devam ettirilir.
c) Oyun herhangi bir yöne devam ederken isteyen kişinin istediği zaman oyun yönünü ters tarafa çevirebileceği söylenir.
Ahenk Çalışması (Süre: 30 dk.)
Katılımcılardan bir çember oluşturmaları istenir ve eğitim görevlisi eşliğinde basit ısınma hareketleri yapılır.

1
Ayna Oyunu
a) Katılımcılardan ikişerli eşleşmeleri istenir.
b) Eşlerden birincisi hangi hareketi yaparsa karşısındaki de aynı hareketi yapar. Örneğin, birinci kişi yere, sağa veya sola eğilir, havaya zıplar, yerinde ters döner, ileri veya geri hareket eder, dilini çıkarır vb.
c) İkinci kişi de birinci kişinin yaptığı hareketlerin aynısını yapmaya çalışır.
d) Eşler arasındaki roller değişerek oyuna devam edilir.
2
Güven Oyunu
a) Katılımcılardan ikişerli eşleşmeleri istenir.
b) Eşlerden biri diğerinin arkasında durur.
c) Öndeki eşten gözlerini kapatması istenir.
d) Arkadaki eşin elini öndeki eşin sırtına koyduğunda ileriye, elini sağ omzuna koyduğunda sağa, sol omzuna koyduğunda sola doğru yürümesi,
elini çektiğinde durması gerektiği belirtilir.
e) Yürüyen eşlerin birbirine çapmaması gerektiği söylenir.
f) Bu oyun yaklaşık iki dakika devam ettirilir. Sonra eşler arasındaki roller değiştirilerek oyuna devam edilir.
3
Haftanın Günleri Oyunu
Katılımcılardan öncelikle haftanın günlerini sırayla, sonra haftanın günlerindeki sesli harflerin tamamını “a” sesi ile, ardından da aynı yöntemle sadece “e, ı, i, o, ö, u, ü” sesleri kullanılarak sırayla söylemeleri beklenir.
ek:
“Pezertese, Sele, Çerşembe, Perşembe, Ceme, Cemertese, Pezer”
“Pızırtısı, Sılı, Çırşımbı, Pırşımbı, Cımı, Cımırtısı, Pızır”……….

Bu oyun yukarıda açıklandığı şekilde her katılımcının bir sesli harfi kullanarak haftanın yedi gününü söyleyebileceği gibi her bir katılımcının belirlenen bir sesle birer günü söylemesi şeklinde de oynanabilir.
Örnek: Birinci kişi : Puzurtusu
İkinci kişi : Sulu
Üçüncü kişi: Çurşumbu
……………: …………
4
Köşe Kapmaca Oyunu
a) Katılımcılar beş gruba ayrılır. Gruplardakiler yan yana ve kol kola girerler.
b) Dört grup kare şeklindeki alanın köşelerine yerleştirilir. Bir grup ortada kalır. Gruplar bütün hâlinde hareket etmek zorundadır.
c) Yöneticinin el çırpması ile gruplar yer değiştirir.
d) Bu esnada ortadaki grup karenin köşelerinden birini kapmaya çalışır. Bir kişinin gruptan ayrı olarak köşe kapması yeterli olmaz. Herhangi bir
köşeyi kapamayan grup ortada kalır. Oyun bu şekilde devam eder.

Ahenk Çalışması (Süre: 30 dk.)

Katılımcılardan bir çember oluşturmaları istenir ve eğitim görevlisi eşliğinde basit ısınma hareketleri yapılır.
1
Kelime Oyunu
Etkinliğin iki aşamadan oluştuğu söylenir.
Birinci Aşama:Eğitim görevlisi herhangi bir kelime söyleyerek işaret ettiği ilk katılımcıdan kendi söylediği kelimenin çağrıştırdığı başka bir kelime söylemesini ister (elma, çekirdek, ağaç vb.). Etkinlik saat yönünde her katılımcının kendinden önceki katılımcının söylediği kelimenin çağrıştırdığı başka bir kelimeyi söylemesi ile devam eder.
İkinci Aşama:Eğitim görevlisi herhangi bir kelime söyleyerek işaret ettiği ilk katılımcıdan kendi söylediği kelime ile hiç ilgisi olmayan başka bir kelime söylemesini ister (buğday, radyo vb.). Etkinlik saat yönünde her katılımcının kendinden önceki katılımcının söylediği kelime ile hiç ilgisi olmayan başka bir kelimeyi söylemesi ile devam eder.
2
Foto Karesi
Eğitim görevlisinin işaret ettiği birinci katılımcı ortaya gelerek bir fotoğraf pozu verir. İkinci katılımcı poz veren kişinin yanına gelerek yeni bir fotoğraf karesi oluşmasını sağlar. Sonra birinci katılımcı gider, ikinci katılımcı sabit kalır. Üçüncü katılımcı gelir, ikincinin yanında poz vererek yeni bir fotoğraf karesi oluşturur. İkinci katılımcı gider. Dördüncü katılımcı gelir, o da başka bir poz verir. Etkinlik son katılımcının poz vermesine kadar devam ettirilir.
3
Hop Hareketi
Katılımcılar, sol ellerini yana doğru avuç içi açık ve yukarı bakacak şekilde açar. Katılımcılar, sağ kollarını yana açar ve sağ el işaret parmağı, sağındaki kişinin avuç içine temas edecek şekilde durulur. Eğitim görevlisi hop dediğinde herkes yanındakinin işaret parmağını yakalamaya, kendi işaret parmağını da yakalatmamaya çalışır. Oyun böylece 4-5 kez tekrarlanır.
4
Yılan Hareketi
Katılımcılardan bir ebe seçilir. Diğerleri salona dağılır. Ortada ebe kalır. Ebe diğerlerini yakalamaya çalışır. Ebe yakaladığını yanına alır ve ikisi kol kola girerler. Birlikte hareket ederek üçüncü kişiyi yakalamaya çalışırlar. Yakalanan kişiler kol kola girerek bütün grup üyelerini yakalayana kadar oyun devam eder.
5
Meyve Kutusu Oyunu
Grup üyeleri kol kola girerek çember oluştururlar. Eğitim görevlisi katılımcıların kulağına diğerlerinin duymayacağı şekilde bir meyve adı söyler. Bazı katılımcılara aynı meyve adı söylenir (Örneğin; muz, nar, elma gibi). Eğitim görevlisi çemberin ortasına gelir. “Şimdi sizlere fısıldadığım meyve adlarından bazılarını sesli söyleyeceğim, sesli söylediğim meyve adı kime fısıldandıysa onlar yere çökecekler, ayakta kalanlar ise kollarını iyice gererek yere çökmeye çalışanları, çökmemeleri için engellemeye çalışacaklar.” der. Örneğin; eğitim görevlisi muz dediğinde kendisine “muz” adı fısıldanan kişiler çöker ama diğerlerinin kollarına bağlı oldukları için havada asılı kalırlar. Etkinlik, fısıldanan diğer meyve isimleri eğitim görevlisi tarafından söylenmesi ile tekrarlanır. En sonunda eğitim görevlisi bütün katılımcıların kulaklarına aynı meyve ismini fısıldar. Sonra çemberin ortasına gelir. Bir iki tane başka meyve ismi söyler grupta hareket olmaz ancak üçüncüde herkese fısıldanan meyve ismi söylenir, katılımcıların hepsi birden yere çöker.
Sayın Kadem TOKDEMİR den alınmıştır